شرکت های دانش بنیان و صنعت داروسازی

به نام خدا

فاطمه حدادی ورودی 95 داروسازی علوم پزشکی اصفهان

موضوع : تعریف و بررسی شرکت های دانش بنیان و صنعت داروسازی

شرکت های دانش بنیان مجموعه هایی خصوصی یا دولتی هستند که با هدف رشد اقتصادی، مبنی بر پژوهش های علمی، در دو جهت افزایش علم و ثروت گام بر می دارند. گسترش نوآوری ها ، اختراعات و تجاری کردن ایده ها اساس کار شرکت های دانش بنیان می باشد. به منظور دستیابی به اهداف، ارتباط صنعت و دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد. می توان گفت از اهداف دیگر این شرکت ها افزایش تعاملات علم و ثروت بین این دو نهاد، افزایش انگیزه فعالیت اعضای علمی دانشگاه ها در جهت رفع نیاز های جامعه، افزایش درآمد دانشگاه ها از مسیر های اختصاصی تر، تجاری سازی پژوهش ها، و افزایش واحد های پژوهشی بوده است.

شرکت های دانش بنیان بر اساس میزان مشارکت  دانشگاه یا اعضای هیئت علمی یا مرکز پژوهشی به دو بخش تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. اگر بیش از 50% سهام و مشارکت مربوط به دانشگاه باشد شرکت تعاونی است و در غیر این صورت، خصوصی تلقی می شود.

بخشی از فعالیت های شرکت های دانش بنیان به صورت زیر است:

  • اجرایی کردن تحقیقات کاربردی
  • خدمات برای توسعه ی محصولات جدید
  • فضایی برای توسعه ی کسب و کار
  • توسعه ی کار آفرینی
  • نظارت بر تحقیقات پژوهشی و اجرایی

 

می توان گفت دانش بنیان حلقه ی واسطه بین ایده و تکنولوژی است.

از جایی که علاوه بر اقتصاد فیزیکی، اقتصاد دانایی هم حائز اهمیت است، ضرورت وجود این سازمان قابل توجه است.

اهمیت شرکت های دانش بنیان در داروسازی

داروسازی در دو بخش تجاری و ژنریک اهمیت اقتصادی  دارد و امروزه یکی از مهم ترین معیار های توسعه یافتگی به شمار می رود.

رشد صنعت داروسازی به تحقیق و پژوهش برای یافتن محصولات جدید، تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی جدید، بهبود کیفی محصولات جدید است. در بازار جهانی، موقعیت صنعت داروسازی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته است. توسعه  صنعت  داروسازی بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقات نو آورانه ، سرمایه گذاری و مقررات دولتی است.

تحقیق و پژوهش قلب تپنده، در صنعت داروسازی است. به جز اثر سرریز از نتایج تولید دانش در این صنعت، نرخ بازگشت  سرمایه گذاری در تحقیق  و توسعه داروسازی بیش از دو برابر است . صنعت داروسازی یکی از سه صنعت مبتنی بر فناوری است که در آن ارزش   ثبت  اختراع  تقریبا  برابر  خود محصول است. صنایع شیمیایی (مواد شیمیایی کشاورزی) و صنعت بیوتکنولوژی که گستردگی  طیف  نوآوری از گونه های گیاهی مهندسی تا درمانهای دارویی انسانی را در بر می گیرد، دو صنعت بعدی  هستند. ویژگی ثبت اختراع در این سه صنعت نسبت به سایر صنایع فناوری پیشرفته مانند رایانه  و الکترونیک  متفاوت است .در صنایع رایانه و الکترونیک با استفاده گسترده از شیوه های  مدیریت  اختراعات،  از جمله  استفاده از مکان اولیه، تولید مخفی و پنهان نگه داشتن ویژگی استاندارد فنی تا قبل از عرضه  به  بازار،  میتوان از رقبا پیشی گرفت . مهمتر از همه بر خلاف  صنایعی که تولید محصولات آنها نیازمند زیرساخت های تولید پرهزینه و پیچیده است، از محصولات ثبت شده دارویی می توان به راحتی ، سرمایه گذاری  و تولید نمود .از آنجا که سرمایه گذاری در صنعت داروسازی به جای تولید محصول نهایی به طور متناسبی صرف  تحقیقات آزمایشگاهی و راهبری آزمایشات بالینی می شود، انحصار ثبت  اختراع  در صنعت دارو عامل اصلی موفقیت در جذب سرمایه گذاری در این صنعت در اکثر کشورهای پیشرو بوده است . به طور مثال سیستم قوی ثبت اختراع همراه با یک بازار بدون کنترل قیمت باعث ایجاد یک جریان عظیمی از سرمایه گذاری در صنعت داروسازی تجاری در ایالت متحده گردید .

جایگاه صنعت دارو در جهان:  بازار صنعت داروسازی در جهان شدیداً انحصاری است و ده شرکت بزرگ داروسازی کنترل یک سوم بازار  را در اختیار دارند که فروش سالانه آنها بالغ بر  میلیارد می گردد. و در سه بازار عمده ایالات  متحده،  اتحادیه  اروپا  و ژاپن ،از 60  درصد تجاوز میکند.

در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑﻄـﻮر معمــﻮل، ﻃــﺮح  ﻫــﺎي ﭘﮋوﻫﺸــﻲ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدي ﻣﺤﻘﻘــﻴﻦ، ﭘــﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه     ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، از سوی ﻣﺠﺮي ﻃﺮح، ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، آنچه ﻛـﻪ ﺑـ ﻪ عنوان ﻓﺮآورده ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب اﺟـﺮا   ﺷـﺪه ﺑ ﻪ ﻣﻲ دﺳﺖ      آﻳﺪ.  ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃـﺮح اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ      ﻛﻨﻨـﺪة ﻣـﺎﻟﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺗﻌﺪادي از ﻃﺮح   ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .ﻣﻌﺪود در ﻣﻮارد    ي ﻛـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري، اﺑﺪاع ﻳﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺛﺒـﺖ آن در ”   ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳﻨﺎد ﻛﺸﻮر- ﺻﻨﻌﺘﻲ اداره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ” ﺻﻮرت  می ﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻃـﺮح در ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﻌﻜﺎس ﻧ ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺳــﺎﻳﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﻨﻔــﻊ، اﻗــﺪام ﻣــی  ﺷــﻮد.

توزیع ﻃﺮح     ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼـﻮب ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﻃـﺮح  ﻫـﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل    نشان می دهد که ﺑﺎ  گذ ﺷـﺖ زﻣـﺎن، ﺗﻌـﺪاد ﻃـﺮح  ﻫـﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ  اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎري     ﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧـﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ   ﻛﻨـﺪ .  اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي

ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ، ﺷــﺮﻛﺖ   ﻫــﺎي ﺻــﻨﻌﺘﻲ، ﺳــﺎزﻣﺎن   ﻫــﺎي ﻣــﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺬاري،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.

بخش اﺻﻠﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي را ﻃﺮح    ﻫﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . در  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  روشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل  ﻓﻨـﺎوري  وﺟـﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روشﻫﺎ  ﻣـﻲ ﺗـﻮان  ﺑـﻪ  ﺧﺮﻳـﺪ  ﺣـﻖ اﻣﺘﻴﺎز، ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك دو  ﻳـﺎ  ﭼﻨـﺪ  ﺑﻨﮕـﺎه  ﺑـﺎ  اﺷـﺘﺮاك  ﺗـﻮان ﻓﻨﺎوراﻧﻪ، اﺗﻜﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮم  ﺑـﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪود، اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺒﺎدل     نیروي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر، اشاره ﻧﻤﻮد .  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻛﻠﻴـﺪي ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻨﺎوري اﺳـﺖ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﻮاردي ﭼـﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ      اﺑﺪاﻋﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي داراي ﺑﺎزار و ﺷـﺮﻛﺖ     ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻋﻼﻗـﻪ   ﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ا ﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد

 

منابع:

1-گزارش تحلیلی صنعت داروسازی

2- https://companyregister.ir/.

3- https://www.yjc.ir/fa/news/4987968/

4-بررﺳﻲ ﺑﺮون داده ﺗﺠﺎري ﻫﺎ و ﻃﺮح ﺳﺎزي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي  داروﺳﺎزي داﻧﺸﻜﺪه   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ شهید بهشتی ﺳال 80 تا 90

 

نویسنده :
آخرین نوشته های وبلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست