قوانین طرح داروسازی

به نام خدا پس به پایان رساندن مسیر پر فراز و نشیب دروس تئوری و عملی رشته ی داروسازی به غول مرحله ی آخر می رسیم که به هر طریق برای اخذ مدرک گذرانیدن این مرحله هم الزامی و اجتناب نا پذیر است. این که امروز چگونه است و فردا چطور می شودش را نمیدانم! […]